Regulamin obowiązujący w serwisie Ośrodek Szkoleniowy NaviGate

Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Ośrodek Szkoleniowy NaviGate. Niniejszy dokument zawiera regulamin korzystania z Serwisu pn. Ośrodek Szkoleniowy NaviGate prowadzonego pod adresem: szkolenia.navigate.pl

Właścicielem serwisu Ośrodek Szkoleniowy NaviGate oraz jednocześnie Sprzedającym usługi szkoleń jest firma NaviGate Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 8a, 30-415, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000547284, NIP: 679-310-91-71, REGON: 361027568.

§ 1 Definicje

   1. USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA, ORGANIZATOR, OŚRODEK SZKOLENIOWY NAVIGATE – spółka NaviGate Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 8a, 30-415, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000547284, NIP: 679-310-91-71, REGON: 361027568.
   2. REGULAMIN – niniejszy dokument o nazwie regulamin, zawierający wytyczne zawarte w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422).
   3. KUPUJĄCY (KLIENT) – – (i) osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada stałe lub czasowe zameldowanie na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (ii) osoba prawna; (iii) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych.
   4. KONSUMENT – Kupujący w rozumieniu definicji z art. 22 ustawy Kodeks cywilny , tj. osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   5. KURSANT – Osoba biorąca udział w szkoleniu.
   6. PRODUKT/USŁUGA – szkolenie, którego dotyczy Umowa Sprzedaży.
   7. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktów/Usług w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, również przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w chwili zaakceptowania zamówienia przez Serwis w postaci przesyłanego na adres e-mail Klienta potwierdzenia przyjęcia do realizacji.
   8. OŚRODEK SZKOLENIOWY NAVIGATE– serwis internetowy dostępny pod adresem szkolenia.navigate.pl, za pośrednictwem którego może dokonać zakupu usługi.
   9. SERWIS – platforma internetowa (w tym również podstrona www), znajdująca się pod adresem szkolenia.navigate.pl, za pomocą której można dokonać Zamówienia.
   10. UŻYTKOWNIK SERWISU – podmiot, który korzysta z funkcjonalności Serwisu, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
   11. STRONA/STRONY – Sprzedający lub Kupujący, osobno lub łącznie.
   12. BIURO OBSŁUGI KLIENTA SKLEPU (BOK) – infrastruktura wydzielona przez Sprzedającego do obsługi i komunikacji z Klientem. Dostęp do BOK pod adresem: szkolenia@navigate.pl.
   13. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, wystosowane do Sprzedającego w formie formularza zamówienia dostępnego na serwisie Ośrodka Szkoleniowego NaviGate, określające jednoznacznie rodzaj usług, które zmierza do zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Serwisu. Akceptacja ww. zamówienia przesłana przez Sprzedawcę w formie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza zawarcie umowy sprzedaży. Strony mogą prowadzić negocjacje dotyczące danej usługi i ustalić odrębne warunki sprzedaży.
   14. SZKOLENIE STANDARDOWE – szkolenie, którego opis znajduje się w Katalogu Szkoleń Ośrodka Szkoleniowego NaviGate, dostępnego na stronie internetowej Ośrodka.
   15. SZKOLENIE DEDYKOWANE – – szkolenie zamknięte, przygotowywane na życzenie Klienta, w którym indywidualnie ustalany jest: program, czas trwania, termin realizacji, liczba kursantów, lokalizacja oraz cena szkolenia.

§ 2 Warunki Ogólne

   1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu szkolenia.navigate.pl za pośrednictwem oficjalnej strony Serwisu.
   2. Właścicielem Serwisu zwanym w dalszej części Usługodawcą lub Sprzedającym jest spółka NaviGate Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 8a, 30-415, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000547284, NIP: 679-310-91-71, REGON: 361027568, kontakt e-mail: biuro@navigate.pl telefon: 12 200-22-28.
   3. Zapoznanie się oraz akceptacja niniejszego regulaminu i warunków jest warunkiem skorzystania z serwisu oraz złożenia zamówienia.
   4. Przedmiotem działalności Serwisu jest sprzedaż usług szkoleniowych, których zakres i terminy zostały opisane w serwisie: szkolenia.navigate.pl
   5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Do umów zawartych przed dokonaniem zmiany w Regulaminie stosuje się wersję regulaminu obowiązującą w chwili dokonania przez Klienta zamówienia.
   6. Usługodawca informuje, że w trakcie prowadzenia działalności uprawniony jest do organizowania różnego rodzaju akcji promocyjnych. W tym celu tworzone będą odrębne Regulaminy Promocji dotyczące danej akcji zawierające, m.in. warunki udziału i korzystania z promocji. Oznacza to, że w trakcie obowiązywania danej promocji możliwe jest czasowe wyłączenie obowiązywania postanowień niniejszego Regulaminu na rzecz zapisów Regulaminu Promocji. Dla Klienta, który skorzysta z danej promocji wiążące będą, w czasie trwania promocji, postanowienia danego Regulaminu promocji z pierwszeństwem do niniejszego Regulaminu.

§ 3 Warunki techniczne

   1. Aby móc skorzystać z zawartości strony serwisu, użytkownik potrzebuje komputera najlepiej z aktualną wersją przeglądarki internetowej, a także stały dostęp do Internetu.
   2. Jeśli serwis działa nieprawidłowo, zalecane jest zainstalowanie dodatkowego oprogramowania tj. Adobe Flash Player oraz włączenie obsługi JavaScript i plików Cookies

§ 4 Dane Osobowe

   1. 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu pełnego korzystania z funkcjonalności Serwisu oraz prawidłowego świadczenia usługi szkoleniowej, Użytkownik we wszystkich wymaganych formularzach obowiązany jest do podania swoich danych osobowych wymaganych w polach obowiązkowych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie prawdziwych i prawidłowych danych osobowych. Udostępnienie danych osobowych Użytkownika Usługodawcy jest dobrowolne, ich nie podanie uniemożliwi jednak rejestrację uczestnictwa w szkoleniu/konta.
   2. 2. W przypadku podania przez Zamawiającego w zamówieniu danych osobowych osoby, która będzie Uczestnikiem, Zamawiający oświadcza, że uzyskał zgodę tej osoby na podanie jej Organizatorowi i przetwarzanie w celach określonych w niniejszym Regulaminie, a ponadto:
    1. poinformował tę osobę o tym, kim jest Organizator – w tym podał jego pełną nazwę i adres siedziby, cel i zakres przetwarzania jej danych przez Organizatora, zapoznał ją z Regulaminami, podał informację o przysługujących tej osobie uprawnieniniach wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu.
    2. zamawiający ponosi odpowiedzialność prawną związaną z brakiem takiej zgody lub jej cofnięciem.
   3. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO, osoba, której dane dotyczą posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
   4. Z powyższych uprawnień można skorzystać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Administratora Danych Osobowych: szkolenia@navigate.pl wraz z żądaniem.
   5. Usługodawca może przesyłać Użytkownikowi na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe i marketingowe na temat towarów i usług oferowanych przez Usługodawcę lub podmioty z nim współpracujące (newsletter), pod warunkiem, że Użytkownik wyraził uprzednio zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili wyrażoną zgodę cofnąć. Aby otrzymywać newsletter nie jest wymagane zarejestrowanie w Serwisie. W przypadku Użytkowników, którzy nie posiadają konta w Serwisie umowa na newsletter zostaje zawarta w momencie przesłania na adres e-mail Klienta potwierdzającej wiadomości mailowej. Obu Stronom przysługuje prawo do rozwiązania umowy na newsletter ze skutkiem natychmiastowym. Zapisy regulujące kwestie spraw konsumenckich mają odpowiednie zastosowanie w kwestii umowy na newsletter.
   6. 6. Użytkownik – właściciel danych akceptuje, że Administrator Danych Osobowych (Usługodawca) może, z zachowaniem przepisów prawa, powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu, jeśli okaże się, że jest to konieczne w celu prawidłowego wykonania umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu i tylko w zakresie w jakim będzie to niezbędne do realizacji takiej umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Administrator zapewnia, że wszelkie dane osobowe są szyfrowane i nawet ich przechwycenie nie pozwala na swobodne odczytanie danych przez osoby nieupoważnione. Wszelkie pytania dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres e-mail: szkolenia@navigate.pl. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik – właściciel danych osobowych zgadza się również na przekazywanie danych osobowych, z zachowaniem wszelkich obowiązujących przepisów prawa oraz środków ochrony, do innych podmiotów zewnętrznych, z którymi Usługodawca nawiąże współpracę na zasadach partnerstwa, w tym przekazywania danych platformie zewnętrznej, która służy do wysyłki zautomatyzowanych wiadomości e-mail.

§ 5 Oznaczenia i własność innych podmiotów

   1. Wszystkie wymienione w serwisie usługi, produkty, nazwy oraz znaki towarowe są użyte w celach identyfikacji określonej usługi/produktu i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi właścicieli i producentów danego produktu/usługi.
   2. Sprzedającemu przysługują wyłączne prawa własności (w tym prawa własności intelektualnej, oraz wszelkie majątkowe prawa autorskie) do elementów graficznych, rozwiązań technicznych, opisów produktów, zdjęć produktów, w zakresie kompozycji i układu poszczególnych elementów, jak również znaków towarowych, z wyjątkiem treści, których właścicielem jest właściciel lub producent sprzętu.
   3. Opisy produktów i ich zdjęcia zostały umieszczone na stronie Sklepu za zgodą ich właścicieli lub stanowią chronioną własność NaviGate Sp. z o.o. W związku z tym zakazuje się komercyjnego wykorzystywania publikowanych opisów produktów i ich zdjęć pod sankcją odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa.

§ 6 Zasady korzystania z Serwisu

   1. Zabronione jest kopiowanie lub powielanie treści lub elementów (w szczególności zdjęć i ilustracji) umieszczonych na stronie szkolenia.navigate.pl, a także korzystania z nich w inny sposób bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
   2. Zabronione jest podejmowanie działań mających na celu obejście zabezpieczeń Serwisu, w szczególności mających na celu nieuprawniony dostęp do Strony Serwisu.
   3. Zabronione jest dostarczanie treści bezprawnych przez Użytkownika.

§ 7 Składanie zamówień

   1. Zawarcie Umowy z Klientem będącym osobą fizyczną następuje poprzez złożenie przez Kupującego zamówienia i przyjęcie go przez Sprzedającego, po uiszczeniu przez Kupującego opłaty za szkolenie, zgodnie z instrukcją otrzymaną na etapie zamówienia. Z pozostałymi podmiotami umowa jest zawierana po wysłaniu formularza zgłoszenia i przyjęcie go przez Sprzedającego.
   2. W celu zamówienia szkolenia, należy wypełnić formularz dostępny na stronie Serwisu. Sprzedający skontaktuje się z Kupującym, jeśli dane w formularzu będą niekompletne. W przypadku, gdy niekompletność danych uniemożliwi kontakt z Kupującym, Sprzedającemu przysługuje prawo anulowania Zamówienia.
   3. Wypełnienie i zatwierdzenie internetowego formularza zgłoszenia jest równoważne z akceptacją wymaganych zgód, polityk czy Regulaminów, rejestracją i złożeniem zamówienia na usługę szkolenia.
   4. Aktualne ceny za szkolenia standardowe dostępne są w cenniku zamieszczonym na stronie internetowej Ośrodka oraz przy opisach poszczególnych szkoleń. W przypadku szkoleń dedykowanych ich cena każdorazowo ustalana jest indywidualnie z klientem i zależy m.in. od programu szkolenia, czasu trwania szkolenia, ilości kursantów oraz lokalizacji szkolenia.
   5. Informacje na temat tego co zawiera cena szkolenia standardowego znajduje się przy opisie każdego szkolenia na stronie internetowej Ośrodka.
   6. Ceny szkoleń podane na stronie internetowej Ośrodka są cenami netto. Należy do nich doliczyć 23% VAT. Wyjątkiem są szkolenia finansowane ze środków publicznych, które są zwolnione z podatku VAT na podstawie stosownych przepisów.
   7. Cena szkoleń nie zawiera kosztów socjalnych tj. noclegi i wyżywienie. W ramach prowadzonego Ośrodka firma NaviGate może zapewnić za dodatkową opłatą nocleg i/lub wyżywienie na czas szkolenia.
   8. Cena szkolenia nie zawiera ubezpieczenia Kursantów od odpowiedzialności cywilnej. W ramach prowadzonego Ośrodka firma NaviGate może zapewnić za dodatkową opłatą ubezpieczenie na czas trwania szkolenia.
   9. Ceny podane w Serwisie obowiązują jedynie w ofercie internetowej.
   10. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową pod adresem szkolenia.navigate.pl 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
   11. Sprzedający skontaktuje się z Kupującym, jeśli dane w formularzu, o którym mowa w ustępie poprzednim będą niekompletne. W przypadku, gdy niekompletność danych uniemożliwi kontakt z Kupującym, Sprzedającemu przysługuje prawo anulowania Zamówienia.
   12. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma drogą e-mailową potwierdzenie rejestracji na szkolenie, a także szczegółowe informacje odnośnie danego szkolenia w tym dane do wykonania przelewu w celu uiszczenia opłaty za szkolenie.
   13. Przyjęcie zamówienia do realizacji potwierdzane jest każdorazowo zawiadomieniem ze strony Sprzedającego za pomocą poczty elektronicznej w ciągu 24 godzin (w dni robocze pon-pt, w godz. 8-16) od daty złożenia zamówienia przez Kupującego. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przyjmuje się, że zamówienie zostało anulowane.
   14. W przypadku Konsumentów i wyłącznie w stosunku do nich: a) w zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy prawa konsumenckiego, b) przed zawarciem Umowy Organizator dostarczy Konsumentowi Regulamin, jak również wykona obowiązki informacyjne określone przepisami Ustawy.

§ 8 Płatności

   1. Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty przed kursem, po otrzymaniu informacji o potwierdzeniu rejestracji i terminu kursu, nie później jednak niż na 5 dni roboczych przed potwierdzonym terminem rozpoczęcia szkolenia. Podstawą do wykonania płatności jest faktura pro-forma wystawiona przez firmę NaviGate. W przypadku braku płatności Ośrodek może odmówić przyjęcia Kursanta na szkolenie.
   2. Podmioty należące do sektora jednostek finansów publicznych lub inne podmioty po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą, zobowiązane są do uiszczenia opłaty na podstawie faktury VAT, która wystawiona zostanie w terminie 3 dni od zakończenia szkolenia, z terminem płatności 14 dni od daty wystawienia.
    1. Kupujący ma możliwość skorzystać wyłącznie z formy płatności za zakupione produkty w formie przelewu – Kupujący wpłaca na numer konta bankowego wskazany przez Sprzedającego.

§ 9 Anulowanie Zamówienia

   1. Sprzedający zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, w następujących przypadkach:
    1. Kupujący nie uiścił opłaty za szkolenie we wskazanym przez Sprzedającego terminie
    2. W sytuacji, gdy nie jest możliwa wymiana korespondencji niezbędna do przeprowadzenia procedury realizacji zamówienia do końca.
    3. Kupujący przeprowadził w ciągu ostatnich 6 miesięcy co najmniej 3 transakcje, które następnie zostały anulowane.
    4. W przypadku wystąpienia siły wyższej, przyczyn losowych niezależnych od NaviGate.
    5. Niezebrania się minimalnej ilości osób na grupę tworzącą szkolenie.
   2. Rezygnacja z udziału lub nieobecność na szkoleniu zobowiązuje do pokrycia pełnych kosztów udziału.
   3. Nieobecność Kursanta na szkoleniu lub jego części nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłaty za szkolenie.
   4. Rezygnację należy zgłosić przez wiadomość e-mail na adres: szkolenia@navigate.pl, przesyłając Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
   5. Zawiadomienie drugiej Strony o anulowaniu zamówienia następuje drogą mailową.
   6. W przypadku skutecznego anulowania zamówienia z uwagi na wystąpienie siły wyższej, jeżeli Kupujący uiścił kwotę należną na konto Organizatora, Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu płatności lub zmiany terminu szkolenia jeżeli jest to możliwe.
   7. Organizator dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 10 Odstąpienie od Umowy

  1. Klientowi, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wzór takiego oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta
  2. Bieg ww. 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.
  3. Zgodnie z ww. ustawą do zachowania przez Konsumenta terminu, o którym mowa powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  4. Organizator ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego w sposób, o którym mowa powyżej.
  5. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 1 powyżej w sytuacji zawarcia umów:
   1. świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  6. Usługodawca zastrzega sobie, iż z uwagi na rodzaj świadczonych usług może:
   1. wymagać zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od danej umowy zawieranej na odległość;
   2. wymagać zgody Konsumenta na wykonanie usługi w całości przed upływem terminu do odstąpienia od danej umowy zawieranej na odległość;
   3. wymagać zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia w postaci dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia od danej umowy zawieranej na odległość.
  7. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, po wyraźnym zażądaniu przez niego wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od tego rodzaju umowy (art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 Ustawy ), ma on wówczas obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od takiej umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie kwoty wynagrodzenia. Jeżeli wynagrodzenie jest nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
  8. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy Organizator nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy i skutkach jego wykonania lub Konsument nie żądał spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. W takiej sytuacji Konsument nie ponosi kosztów o których mowa w pkt.7.

§ 11 Realizacja szkolenia

 1. Usługi prowadzenia szkoleń realizowane są tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 12 Reklamacje

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Usługodawcę, reklamacje należy zgłosić na adres e-mail: szkolenia@navigate.pl.
 2. Uczestnik w reklamacji powinien zawrzeć takie informacje jak:
  1. imię i nazwisko lub firmę
  2. przedmiot reklamacji (nazwa szkolenia, data, miejsce)
  3. przyczyny złożenia reklamacji
  4. załączenie wszelkich dokumentów, które poświadczą zasadność roszczeń reklamacyjnych.
 3. Jeśli reklamacja nie będzie spełniać warunków opisanych w powyższym punkcie, Usługodawca w celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji wezwie Uczestnika do jej uzupełnienia. Uczestnik po otrzymaniu wezwania powinien uzupełnić swoją reklamację o dokumenty / informacje wskazane przez Usługodawcę w ciągu 7 dni. W przypadku nieuzupełnienia reklamacji w określonym terminie, reklamacja nie zostanie rozpatrzona.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia.

§ 13 Prywatność i ochrona danych osobowych

 1. Postanowienia dotyczące prywatności oraz ochrony danych osobowych Użytkowników zostały zawarte w Polityce prywatności i plików cookies Polityka prywatności.

§ 14 Postanowienia końcowe

   1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz pozostałe ustawodawstwo polskie.
   2. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z prowadzonymi usługami przez Sprzedającego.
   3. W trakcie prowadzonego szkolenia, Kupujący zobowiązany jest stosować się do ewentualnych poleceń porządkowych Sprzedającego.
   4. Kupujący przyjmuje do wiadomości iż w sytuacji stwierdzenia przez Sprzedającego, iż Kupujący narusza zapisy niniejszego Regulaminu, Sprzedający uprawniony jest do odmowy Kupującemu prawa udziału w szkoleniu i żądania opuszczania przez Kupującego miejsca lub terenu obiektu, w którym odbywa się Szkolenie.
   5. Uczestnictwo w szkoleniu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
   6. Wszelkie ewentualne spory wynikające z zawarcia oraz wykonywaniem zawartych umów z stosowaniem niniejszego Regulaminu pomiędzy Serwisem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego.
   7. Data opublikowania regulaminu: 01.03.2024