Regulamin szkoleń organizowanych przez
Ośrodek Szkoleniowy NaviGate

§ 1 Objaśnienia terminów

   1. Regulamin szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy NaviGate – Niniejszy dokument, który zawiera regulamin szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy NaviGate (zwany również „Regulaminem”) akceptowany przez Kursantów.
   2. Ośrodek Szkoleniowy NaviGate (dalej „Ośrodek”) – ośrodek szkoleniowy, którego właścicielem jest firma NaviGate Sp. z o.o. (dalej zwana „NaviGate”), z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 8a, 30-415, NIP: 679-310-91-71, REGON: 361027568.
   3. Strona internetowa Ośrodka – strona internetowa Ośrodka Szkoleniowego NaviGate dostępna pod adresem www: szkolenia.navigate.pl. Korzystanie ze strony reguluje Regulamin serwisu Ośrodek Szkoleniowy NaviGate.
   4. Internetowy formularz zgłoszenia – internetowy formularz zgłoszenia, dostępny on-line na stronie internetowej Ośrodka Szkoleniowego NaviGate. Wypełnienie internetowego formularza zgłoszenia jest obligatoryjne do zarejestrowania się na szkolenie i równoważne ze złożeniem zamówienia.
   5. Katalog szkoleń – katalog wszystkich szkoleń standardowych dostępnych w Ośrodku Szkoleniowym NaviGate. Katalog zawiera m.in. opisy wszystkich szkoleń standardowych, formy ich prowadzenia (stacjonarne, zdalne, mieszane), informacje o cenie netto za szkolenie, informację co zawiera cena szkolenia, aktualny kalendarz szkoleń oraz szczegółowy program szkolenia.
   6. Szkolenie standardowe – szkolenie, którego opis znajduje się w Katalogu Szkoleń Ośrodka Szkoleniowego NaviGate, dostępnego na stronie internetowej Ośrodka.
   7. Szkolenie dedykowane – szkolenie zamknięte, przygotowywane na życzenie Klienta, w którym indywidualnie ustalany jest: program, czas trwania, termin realizacji, liczba kursantów, lokalizacja oraz cena szkolenia.
   8. Instruktor – instruktor lub instruktorzy prowadzący dane szkolenie (dalej „Instruktor”)
   9. Kursant – osoba biorąca udział w szkoleniu (dalej zwana „Kursantem”)
   10. Sprzęt – urządzenia udostępniane kursantom na czas szkolenia. W zależności od rodzaju szkolenia mogą to być m.in.: komputery z oprogramowaniem, bezzałogowe statki powietrzne (drony), sensory, kamery i skanery LiDAR do dronów, odbiorniki GNSS, tachimetry, dalmierze, tablety oraz wszelkie akcesoria, a także pozostałe urządzenia elektroniczne (dalej zwane „Sprzętem”).

§ 2 Postanowienia Ogólne

   1. Właścicielem Ośrodka Szkoleniowego NaviGate (dalej zwanego „Ośrodkiem”) jest firma NaviGate Sp. z o.o. (dalej zwana „NaviGate”) z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 8a, 30-415, NIP: 679-310-91-71, REGON: 361027568.
   2. Ośrodek zapewnia odpowiednią kadrę instruktorską, warunki lokalowe i bazę dydaktyczną niezbędną do prowadzenia szkolenia.
   3. Szkolenia stacjonarne odbywają się na obszarze całego kraju:
    1. dla Krakowa – w siedzibie głównej firmy NaviGate, ul. Wadowicka 8a, 30-415
    2. w przypadku szkoleń organizowanych w innych miastach – w lokalizacji podanej przy opisie danego szkolenia na stronie internetowej Ośrodka lub w innej lokalizacji wskazanej przez Ośrodek przed organizacją szkolenia
    3. w dowolnej lokalizacji w Polsce – w przypadku szkoleń dedykowanych, organizowanych specjalnie na życzenie Klienta, po wcześniejszym ustaleniu warunków.
   4. Szkolenia standardowe organizowane są w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w katalogu szkoleń na stronie internetowej Ośrodka.
   5. NaviGate organizuje także szkolenia dedykowane, odbywające się według indywidualnych ustaleń z Klientem. W przypadku szkoleń dedykowanych możliwe jest ustalenie m.in. indywidualnego programu szkolenia, terminu, miejsca oraz liczby kursantów. Cena szkolenia indywidualnego zależy od dokonanych ustaleń.
   6. Warunki korzystania ze Strony internetowej ośrodka określa Regulamin obowiązujący w serwisie Ośrodek Szkoleniowy NaviGate.

§ 3 Szkolenie

   1. Podczas szkoleń każdy z Kursantów ma do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy z odpowiednim komputerem wraz z niezbędnym na cele szkolenia oprogramowaniem.
   2. Maksymalna liczba Kursantów przypadających na 1 Instruktora jest każdorazowo określana w opisie szkolenia.
   3. Na zakończenie każdego szkolenia Kursant otrzymuje certyfikat zaświadczający o jego ukończeniu.
   4. Szkolenia UAVO realizowane są zgodnie z wytycznymi Urzędu Lotnictwa Cywilnego i obowiązującym w Polsce prawem lotniczym. Ukończenie kursu wymaga obecności na wszystkich zajęciach teoretycznych i praktycznych. O pozytywnym ukończeniu szkolenia i dopuszczeniu do egzaminu decyduje Instruktor prowadzący szkolenie UAVO. W przypadku, gdy Instruktor uzna, że Kursant nie spełnia wymagań w celu dopuszczenia do egzaminu, oddeleguje Kursanta na zajęcia dodatkowe, które nie są objęte standardową opłatą za szkolenie.
   5. Kursanci zobligowani są do przestrzegania poleceń Instruktora prowadzącego szkolenie.
   6. Na czas szkolenia Kursanci otrzymują dostęp do Sprzętu. W przypadku uszkodzenia przekazanego na czas szkolenia Sprzętu, wynikającego z niestosowania się do poleceń Instruktora lub celowego działania Kursanta, Kursant odpowiada finansowo za spowodowane uszkodzenia, a firma NaviGate wystawi Kursantowi fakturę VAT na kwotę pokrywającą koszty naprawy Sprzętu lub zakupu nowego w przypadku gdy sprzęt uległ zniszczeniu i nie ma możliwości jego naprawy.
   7. W przypadku, gdy Kursant nie stosuje się do poleceń Instruktora lub łamie przepisy lotnicze lub zagraża bezpieczeństwu osób i mienia w okolicy lub jest pod wpływem środków odurzających (alkohol, narkotyki, silne leki etc.), Instruktor ma prawo i obowiązek wyprosić Kursanta ze szkolenia. W takim przypadku nie przysługuje Kursantowi prawo do zwrotu części lub całości kosztów szkolenia.
   8. W przypadku, gdy złe warunki pogodowe (deszcz, silny wiatr, opady śniegu itp.) będą uniemożliwiać przeprowadzenie zajęć terenowych będących częścią szkolenia, firma NaviGate zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu szkolenia, dostosowując go do przewidywanej prognozy pogody na dni, w których trwa szkolenie. Firma NaviGate będzie dążyć do tego, aby wszystkie zajęcia terenowe przewidziane w programie szkolenia się odbyły, jednak w przypadku, gdy złe warunki atmosferyczne uniemożliwią częściowo lub całkowicie realizację ćwiczeń terenowych, NaviGate zastrzega sobie prawo do realizacji szkolenia praktycznego na wcześniej pozyskanych danych na zasadzie studium przypadków.
   9. W przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych w trakcie szkoleń UAVO oraz braku możliwości przeprowadzenia części praktycznej szkolenia (lotów BSP) firma NaviGate zastrzega sobie prawo do wyznaczenia innego terminu dla części praktycznej szkolenia, w którym pogoda będzie gwarantować bezpieczne wykonywanie lotów ćwiczeniowych.
   10. Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w niniejszych materiałach są objęte prawem autorskim. Właścicielem praw majątkowych do materiałów jest NaviGate sp. z o.o., ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez pisemnej zgody autora jest zabronione.

§ 4 Dane Osobowe

   1. Kursant przyjmuje do wiadomości, że w celu prawidłowego świadczenia usług oraz sprzedaży, Kursant obowiązany jest do podania swoich danych osobowych wymaganych w internetowym formularzu zgłoszenia. Kursant ponosi odpowiedzialność za podanie prawdziwych i prawidłowych danych osobowych. Udostępnienie danych osobowych Klienta i Kursanta jest dobrowolne ale ich nie podanie uniemożliwi jednak rejestrację uczestnictwa w szkoleniu/konta. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO, osoba, której dane dotyczą posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Szczegółowe informacje zawiera Polityka prywatności.
   2. NaviGate informuje, że celem prawidłowej realizacji procedury administracyjnej związanej z uzyskaniem przez Kursanta Certyfikatu Kompetencji Pilota dane identyfikacyjne ucznia-pilota będą przekazane do Departamentu Licencjonowania Personelu Lotniczego ULC drogą elektroniczną, na co Kursant wyraża zgodę.

§ 5 Postanowienia końcowe

   1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, w szczególności dotyczącym internetowego formularza rejestracji na szkolenie, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu usług świadczonych drogą elektroniczną – Regulaminu obowiązującego w serwisie Ośrodek Szkoleniowy NaviGate.
   2. Firma NaviGate dokłada wszelkich starań, aby każde szkolenie było prowadzone przy zachowaniu najwyższych standardów. Każdy z Kursantów po zakończeniu szkolenia ma prawo do wypełnienia ankiety walidacyjnej oceniającej jakość szkolenia. Wszelkie uwagi dotyczące szkolenia można zgłaszać także na adres e-mail: szkolenia@navigate.pl
   3. Warunkiem obligatoryjnym do rejestracji i przystąpienia do szkolenia jest akceptacja Regulaminu. Przystępując do szkolenia Kursant oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Ośrodka, jest on dla niego zrozumiały i akceptuje jego zapisy.